Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka

Treść

 

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014– 2020Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura Transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura Drogowa, Poddziałanie 7.1.2 Drogi Subregionalne – ZIT,

 

W dniu 21.12.2017r podpisana została mowa nr RPMP.07.01.02-12-0434/17-00-XVII/532/FE/17 pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Wieliczka dotycząca współfinansowania zadania pn. Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka .

 

Cele projektu:

Cel podstawowy : Zapewnienie dostępności drogowej do terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Wieliczka. Zwiększona dostępność drogowa regionu.

Cel główny: Budowa drogi gminnej łączącej istniejącą infrastrukturę drogową z nowo budowaną Strefą Aktywności Gospodarczej w Węgrzcach Wielkich

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa nowej drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną . Inwestycja położona jest w środkowej części miejscowości Węgrzce Wielkie i obejmuje budowę drogi stanowiącej bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka wraz zapewnieniem połączenia z drogą powiatową nr 2012K Bieżanów – Grabie.

Zakres prac obejmuje budowę 1500m jezdni, ciągu pieszo – rowerowego, budowę chodnika, poboczy, budowę urządzeń technicznych służących odwodnieniu drogi, tj. kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, przebudowę istniejących rowów, budowę przepustów pod koroną drogi, budowę oświetlenia ulicznego służącego oświetleniu drogi.

Pod inwestycję przejęto 4,7 ha gruntów położonych w Węgrzcach Wielkich.

 

Zadanie realizowane jest przez Eurovia Polska S.A. ul. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce w formie zaprojektuj i wybuduj co stanowi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie i odbiór pełnego zakresu robót budowlanych.

 

Wartość projektu 9 819 927,67 zł,

Wkład Funduszu Europejskiego 4 158 848,30 zł,