Przejdź do treści
Banner GZD
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Deklaracja dostępności

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.gzd.wieliczka.eu.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-05.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez koordynatora ds. dostępności

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2024-04-15

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jacek Krzyżaniak
e-mail: iod@synergiaconsulting.pl 
Telefon: 500-610-605

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-03.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-02-05.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce

ul.Lednicka 16a, 32 - 020 Wieliczka

tel: 12 278 20 10

fax: 12 250 11 90

e-mail: gzd@wieliczka.eu

 

Skróty klawiszowe:

Standardowe z przeglądarki

Dostępność architektoniczna i komunikacyjna

Siedziba Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce znajduje się przy ulicy Lednickiej 16a. W budynku, gdzie znajdują się biura Zarządu dla osób na wózkach brak jest dostępności. Do części biurowej prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Osoby ze szczególnymi potrzebami po uprzednio zadeklarowanym terminie i godzinie mogą skorzystać z Punktu Obsługi Mieszkańca Gminy Wieliczka w parterowym budynku przy ul. Powstania Warszawskiego 18 (naprzeciwko Domu Handlowego Kinga). Budynek ten jest dostosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w którym utworzono stanowisko dedykowane obsłudze osób niepełnosprawnych wyposażone w:

  1. obniżone stanowisko umożliwiające obsługę osób ze szczególnymi potrzebami poruszających się na wózkach inwalidzkich;

  2. przenośną pętla indukcyjną dla osób niedosłyszących

  3. budynek posiada płaski wjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W celu skontaktowania się z koordynatorem do spraw dostępności należy korzystać z usługi wideotłumacza PJM dostępnego pod linkiem https://tlumacz.migam.org/synergia-jacek-krzyzaniak

94016