Przejdź do treści
Banner GZD
Przejdź do stopki

Klauzula RODO

Treść

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce z siedzibą przy ul. Lednickiej 16a, 32-020 Wieliczka.

2.     W Gminnym Zarządzie Dróg  został powołany inspektor danych osobowych Pan Jacek Krzyżaniak i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod@synergiaconsulting.pl telefon 500-610-605. Wideotłumacz języka migowego dostępny jest pod adresem https://synergiaconsulting.pl/kontakt/

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu

 - wykonywania obowiązków prawnych związanych z realizacją ustawowych zadań własnych gminy, w szczególności ustawy z  dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (art. 6 ust 1 lit c RODO)

- podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit a RODO)

- dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO)

4.     Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2.     podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.     Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

6.     Posiada Pani/Pan prawo:

1.     dostępu do treści swoich danych,

2.     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3.     żądania usunięcia danych, gdy:

§  dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

§  dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4.     prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

5.     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

6.     ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

-administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7.     prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Klauzula informacyjna – korespondencja elektroniczna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że:

1.       Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  Dyrektor Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce z siedzibą przy ul. Lednickiej 16a, 32-020 Wieliczka;

2.       Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: e-mail iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 500 610 605 lub pisamnie na adres siedziby Administratora.

3.       Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

1)      skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie opisanej w treści korespondencji email — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych);

2)      przyjęcia oraz rozpatrzenia sprawy opisanej w korespondencji email — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych);

3)      dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa), art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie informacji potrzebnych np. w razie sporu; prawnie uzasadniony interes nie dotyczy przetwarzania, którego dokonuje organ w ramach realizacji swoich zadań;

4)      archiwalnym — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa – Instrukcja Kancelaryjna) oraz przepisów dotyczących narodowego zasobu archiwalnego;

 

4.       Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione;

1)      podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia sprawy (jeżeli sprawa wymaga przekazania);

2)      podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

3)      podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub wydanego przez Administratora pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

 

5.       Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej

6.       Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do:

1)      dostępu do treści swoich danych;

2)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

3)      żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i e);

4)      prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;

5)      ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;

6)      sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;

7)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7.       Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię i nazwisko oraz adres e-mail jest konieczne do skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie opisanej w formularzu (bez tych danych kontakt będzie niemożliwy); ponadto — jeżeli wiadomość dotyczy sprawy urzędowej — konieczne może okazać się podanie wszystkich danych, które są potrzebne do przyjęcia i rozpatrzenia tej konkretnej sprawy w świetle obowiązujących przepisów (bez tych danych rozpatrzenie sprawy może okazać się niemożliwe);

8.       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane

 

 

92186