Przejdź do treści
Banner GZD
Przejdź do stopki

Polityka cookies

Treść

Klauzula informacyjna – korespondencja elektroniczna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że:

1.       Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  Dyrektor Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce z siedzibą przy ul. Lednickiej 16a, 32-020 Wieliczka;

2.       Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: e-mail iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 500 610 605 lub pisamnie na adres siedziby Administratora.

3.       Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

1)      skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie opisanej w treści korespondencji email — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych);

2)      przyjęcia oraz rozpatrzenia sprawy opisanej w korespondencji email — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych);

3)      dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa), art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie informacji potrzebnych np. w razie sporu; prawnie uzasadniony interes nie dotyczy przetwarzania, którego dokonuje organ w ramach realizacji swoich zadań;

4)      archiwalnym — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa – Instrukcja Kancelaryjna) oraz przepisów dotyczących narodowego zasobu archiwalnego;

 

4.       Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione;

1)      podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia sprawy (jeżeli sprawa wymaga przekazania);

2)      podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

3)      podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub wydanego przez Administratora pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

 

5.       Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej

6.       Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do:

1)      dostępu do treści swoich danych;

2)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

3)      żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i e);

4)      prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;

5)      ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;

6)      sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;

7)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7.       Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię i nazwisko oraz adres e-mail jest konieczne do skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie opisanej w formularzu (bez tych danych kontakt będzie niemożliwy); ponadto — jeżeli wiadomość dotyczy sprawy urzędowej — konieczne może okazać się podanie wszystkich danych, które są potrzebne do przyjęcia i rozpatrzenia tej konkretnej sprawy w świetle obowiązujących przepisów (bez tych danych rozpatrzenie sprawy może okazać się niemożliwe);

8.       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane

 

94016